Privacy­verklaring

We zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. We zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Voor wie is deze Privacyverklaring bestemd?

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens voor belangstellenden en cliënten. We respecteren de privacy van onze cliënten en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze Privacyverklaring informeren we u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Dat zijn wij, Het Ayurveda Instituut.

Voor welke doeleinden verwerken we welke persoonsgegevens?

Indien u in onze praktijk therapie volgt, registreren en verwerken wij bepaalde persoonsgegevens. Deze zijn nodig voor het opstellen van facturen, uw voorgeschiedenis van therapeutische en medische behandelingen. Daarnaast komen tijdens een therapie ook andere, zeer persoonlijke en ook privacygevoelige zaken aan de orde. We kunnen hierover aantekeningen maken, gericht op de inhoudelijke continuïteit en ontwikkeling van de therapie.

Het kan voorkomen dat wij (contact)gegevens gebruiken om u via e-mail of schriftelijk te informeren over onderwerpen die zijn gerelateerd aan de therapie die wij geven. Dit doen wij alleen als u hiervoor toestemming geeft (zie onder).

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, die hieronder nader zijn toegelicht. Niet elk van deze verwerkingsdoeleinden zal op u van toepassing zijn. Als een verwerkingsdoel en/of een onderdeel daarvan op u niet van toepassing is, dan worden de daaronder genoemde persoonsgegevens van u voor dat doel ook niet verwerkt. Voor alle doeleinden geldt dat naam, e-mailadres en telefoonnummer kunnen worden verwerkt.

Doel: Informeren

Om u als cliënt te informeren over onze behandelingen: uw naam en e-mailadres.

Doel: behandeling

Om u als cliënt te kunnen behandelen: uw naam, geslacht, adres, e-mailadres, geboortedatum, en telefoonnummer(s).

Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

Uw persoonsgegevens worden alleen door uzelf aan ons verstrekt, via het invullen van een formulier, of via de e-mail, of via een persoonlijk consult. Uw toestemming vormt voor ons de (wettelijk vereiste) grondslag voor de registratie van uw persoonsgegevens. U kunt er ook voor kiezen om een beperkte toestemming te geven voor de registratie van slechts enkele, voor de uitvoering van de behandelovereenkomst noodzakelijke gegevens. U kunt deze (gehele of gedeeltelijke) toestemming op ieder moment weer intrekken. Wij mogen uw persoonsgegevens dan niet meer gebruiken, en geen nieuwe persoonsgegevens meer van u verwerken.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen nemen we passende administratieve en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Deze site is daarvoor o.a. SSL/TLS beveiligd. Alleen wij hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Welke rechten heeft u en hoe kunt u deze uitoefenen?

De AVG geeft individuen verschillende rechten om hun privacy te waarborgen:

 • Recht op inzage in uw persoonsgegevens;
 • Recht op verbetering/aanvulling van uw persoonsgegevens, uitgezonderd de gegevens die wij vanuit andere wettelijke verplichtingen dienen te bewaren, zoals financiële gegevens, of gegevens die wij op basis van voorschriften van onze beroepsvereniging(en) en/of geschillencommissies dienen te bewaren.
 • Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • Recht op het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op het indienen van een klacht bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kunt u schriftelijk indienen door ons een e-mailbericht te sturen waarna u binnen 48 uur een bevestiging zal ontvangen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, met uitzondering van situaties waarin we de ondersteuning van een andere partij vragen bij het aanbieden van toepasselijke informatie, zoals hierboven genoemd. In dat geval zal het nooit gaan om bijzondere persoonsgegevens zoals medische gegevens, of persoonlijke, emotionele informatie. Als therapeutische praktijk zijn wij daarnaast gebonden aan het beroepsgeheim.

Verzamelen van cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies

 • Gegevens worden veilig verstuurd middels SSL/HTTPS
 • Het Ayurveda Instituut heeft een bewerkingsovereenkomst met Google afgesloten
 • Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld
 • Wij hebben er voor gekozen om een deel van het IP-adres te maskeren
 • Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze gegevens langer te bewaren, zoals voor de belastingdienst of bij geschillen over de behandeling.

Wijzigingen

We houden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wij zullen u op passende wijze informeren over eventuele aanpassingen.

Vragen en feedback

Wij controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

Het Ayurveda Instituut

Januari 2021